Jogi nyilatkozat

Jelen weboldalat (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) az Archarmónia Fogászati Szolgáltató Kft. (székhely: 1028 Budapest, Szepesi u. 5., cégjegyzékszám: 01-09-171859, adószáma: 24319474-1-41) kezeli.
 
Bevezetés
 
A weboldal megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.
 
Szerzői jog
 
A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi. 
Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Archarmónia Fogászati Szolgáltató Kft.. Minden jog fenntartva.
 
Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése az Archarmónia Fogászati Szolgáltató Kft., mint szerző írásos hozzájárulása nélkül. 
 
Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.
 
A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén az Archarmónia Fogászati Szolgáltató Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 

Felelősség

A weboldal tartalmát az Archarmónia Fogászati Szolgáltató Kft. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és az Archarmónia Fogászati Szolgáltató Kft. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel az Archarmónia Fogászati Szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

A törvény által megengedett mértékig az Archarmónia Fogászati Szolgáltató Kft. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;
  • a weboldal használatának lehetetlensége; 
  • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

 
Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés az Archarmónia Fogászati Szolgáltató Kft. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

Hiperhivatkozások

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti az Archarmónia Fogászati Szolgáltató Kft. jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. Az Archarmónia Fogászati Szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat (pl. youtube). A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja. (Youtube esetén: www.youtube.com/t/terms).

 
Beküldött információ

Betartva a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit, abban az esetben, ha Ön – személyes adaton, különleges adaton kívül – bármilyen információt vagy anyagot küld az
Archarmónia Fogászati Szolgáltató Kft. számára, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot az Archarmónia Fogászati Szolgáltató Kft. térítésmentesen felhasználhassa marketing és egyéb célokra, és a küldéssel megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.
A weboldal azon részein, ahol a weboldal felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat az Archarmónia Fogászati Szolgáltató Kft. nem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét az ilyen információkért. 

Adatvédelem

Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat: www.archarmonia.hu

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet az Archarmónia Fogászati Szolgáltató Kft.-vel:
e-mail cím: info@archarmonia.hu, telefonszám: 70/251-9471

 
Tárhelyszolgáltató adatai

Név: INFO 4 Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Székhely: 2083 Solymár, Terstyánszky u. 47/a
Elérhetőség: Telefon: 06(20) 210-92-74 06(20) 214-72-23
E-mail: info@4brainz.hu

 

Egyéb rendelkezések

Az Archarmónia Fogászati Szolgáltató Kft. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

Lezárva: 2018. június hó 1. nap

Archarmónia Fogászati
Szolgáltató Kft.